دریافت کد اقتصادی

گشایش پرونده مالیاتی


طبق قانون اخذ کد اقتصادی از سامانه امور اقتصادی ودارایی برای کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی الزامی است.اشخاص حقیقی وحقوقی که برای گرفتن کد اقتصادی اقدامی نکرده باشند با پیامد های زیانبار وجرائم سنگینی روبرومیشوند. برای فعالیت اقتصادی،کسب وکار،عقد قرارداد وهمکاری با شرکت های تجاری کد اقتصادی معتبر لازم است. جهت تشکیل پرونده مالیاتی،استعلام ودریافت کد اقتصادی اشخاص حقیقی وحقوقی با کارشناسان ما تماس برقرار کنید.