تنظیم انواع اظهارنامه های مالیاتی

تهیه وارسال اظهارنامه های مالیاتی اشخاص حقیقی وحقوقی


اطلاع از قوانین مالیاتی وتغییرات آن در شرایط حاضر برای مدیران شرکتها وبنگاههای اقتصادی ومودیان حقیقی وحقوقی امری ضروری واجتناب پذیر است درراستای آگاهی از آخرین قوانین ومقررات مالیاتی وارتقا فرهنگ مالیاتی کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی مکلف اند نسبت به کلیه درآمد های خود در داخل کشور مالیات بپردازند. برای پرداخت مالیات نیازمند تشکیل پرونده های مالیاتی وتنظیم وارسال انواع اظهارنامه الکترونیکی ،مالیاتی در موعد مقررطبق قانون به سازمان امورمالیاتی کشور لازم است. به همین خاطر شرکت خدمات حسابداری مالی ومالیاتی محررحساب با انواع خدمات ذیل در خدمت مودیان محترم میباشد. الف)تنظیم وارسال الکترونیکی انواع اظهارنامه های مالیات بر درآمد ب)مالیات بردرآمد املاک(مستغلات)،اجاره ج)مالیات بر درآمد مشاغل،اصناف،کارگاه های تولیدی د)مالیات بر درآمد شرکت ها -اشخاص حقوقی و)مالیات بر درآمد تکلیفی، ارث ،اتفاقی ومنابع مختلف