حضور در کمیسیون ها

دفاع از حقوق مالیاتی مودیان


برای دفاع از حقوق مالیاتی مودیان در کمیسون های هیات های حل اختلاف مالیاتی لازم است اقدامات ذیل بجهت حفظ منایع مودیان انجام گیرد. الف)ارائه وکالت نامه کاری به کارشناس پرونده مالیاتی ب)تهیه اسناد و مدارک مستدل و قابل نفوذ در زمینه موضوع مربوط ج)تهیه لایحه دفاعیه ،متکی بر اسناد و مدارک قوی د)ثبت اعتراض به موقع وحضور در کمیسون های مختلف و)پیگیری امور مالیاتی در موعد مقرر شما میتوانید از کارشناسان شرکت خدمات مالی وحسابداری محررحساب استفاده نمایید.