تهیه و تنظیم و ارسال الکترونیکی اطلاعات به سازمانهای مربوطه

انواع معاملات


شرکتها واشخاص حقیقی طبق قانون ماده 169مکرر،ماده 84،و.. مکلف اند اطلاعات وفعالیت های تجاری خود را در سامانه های معرفی شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور بنام خود در موعد مقرر بصورت الکترونیکی ثبت وارسال نمایند.که فواید این کار قانونی عبارت است: 1-حفظ و رعایت انضباط مالی 2-جلوگیری از کتمان وپنهان اطلاعات که جرائم غیرقابل بخشودگی دارند. 3-جلوگیری از جرائم عدم ارسال اطلاعات در موعد مقرر 4-یادآوری اسناد و مدارک لازم خرید وفروش 5-داشتن اسناد و مدارک قابل اتکا پشتوانه عملکرد شرکت 6-جلوگیری از تضییع حقوق مالیاتی مودیان انواع اطلاعات لازم برای ارسال الکترونیکی در سامانه ها: الف)لیستهای حقوق و بیمه بصورت ماهانه ب)معاملات فصلی ج)اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده بصورت فصلی د)اظهارنامه مالیاتهای تکلیفی ماهانه ه)انواع قرارداد ها (اجاره،سازمان های دولتی وغیر دولتی،بیمه و...)