حسابرسی شرکتها و موسسات

رسیدگی به وضعیت درآمد وهزینه های بنگاه های اقتصادی جهت ارسال گزارش حسابرسی


حسابرسی شرکتها به مدیران وتیمهای شرکت کمک میکند تا تصمیمات واستراتژی های خود را بر اساس داده های واقعی توسعه دهند حسابرسی از روی اسناد ومدارک رسمی وغیر رسمی،اظهارات اشخاص ثالث،مشاهدات عینی و...صورت میگیرد. ازفواید آن میتوان به چند مورد ذیل اشاره کرد. الف)جلوگیری از بروز اشتباهات وحتی تقلب در اسناد مالی ب)تعیین سقف صندوقها وتنخواه گردان ها ج)مشخص شدن بدهی های مالیاتی واحتمالی د)روشن شدن حسابهای اشخاص مقابل ه)شفافیت در دارایی های ثابت وسرمایه گذاری شرکت