پلمپ دفاتر قانونی

برای جلو گیری از جرائم مالیاتی وثبت اسناد ومدارک سالیانه


براساس ماده 6 قانون تجارت،کلیه اشخاص اعم از حقیقی وحقوقی پس از ثبت شرکت جهت اظهارهزینه ها ودرآمدهای خود به دفاترپلمپ نیاز دارند دفاتر پلمپ بصورت دفتر روزنامه وکل میباشند. تمامی شرکت ها درصورتی که کارکرد داشته یا نداشته باشند جهت مشخص نمودن عملکرد مالی خود موظفند هر سال نسبت به پلمپ دفاتر خود قبل از سال مورد نظر اقدام لازم را انجام دهند.درغیر این صورت مالیات بصورت علی الراس محاسبه خواهد شد.درصورت عدم فعالیت دفاتر پلمپ شده خود را بصورت سفید به دارایی تسلیم می نمایید. محررحساب اطلاعات کافی ولازم را دراین زمینه در اختیار شما قرارمیدهد و نسبت به پلمپ دفاتر شما اقدام مینماید.